THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
Nhận tổ chức đào tạo cho các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị với giá ” Hợp lý ” nhất
◕ Tư vấn giám sát
◕ Quản lý dự án
◕ Lập dự toán
◕ Nghiệp vụ đấu thầu
◕ Kỹ sư định giá
◕ Kế toán trưởng
◕ An toàn lao động
◕ Chỉ huy trưởng
◕ Chứng chỉ xây dựng , tin học , ….v….v…
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..[ad_2]