Anh em trong Group mình ai có tiêu chuẩn TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu file PDF không cho tui xin với! cảm ơn anh em nhiều!
[ad_2]